Klauzula informacyjna – rejestr korespondencyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie.
 2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: 64-410 Sieraków, ul. Poznańska 25 sierakow@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f ) RODO
  w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do Administratora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:
 • pracownikom i wykonawcom umów cywilnoprawnych,
 • podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług informatycznych.
 • podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług pocztowych
  i kurierskich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obiegu korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
 5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.