Statut UTW

Regulamin
Samorządu Słuchaczy
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie

 § 1

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady działania oraz sposób wyboru Samorządu Słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie (dalej Stowarzyszenie UTW).

§ 2

 1. Samorząd Słuchaczy Stowarzyszenia UTW (dalej Samorząd Słuchaczy) jest ciałem opiniodawczo-doradczym i wspierającym działalność Zarządu Stowarzyszenia UTW.
 2. Samorząd Słuchaczy składa się ze starostów sekcji/grup (dalej starosta).


§ 3

 1. Członkowie każdej sekcji/grupy wybierają ze swego grona starostę.
 2. Wybór starosty następuje podczas spotkań wyborczych w sekcjach/grupach spośród zgłoszonych kandydatów na starostę.
 3. Kandydatów na starostę mogą zgłaszać tylko członkowie danej sekcji/grupy. Każdy kandydat na starostę powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona w formie ustnej.
 4. Głosowanie na starostę jest jawne i odbywa się poprzez podniesienie ręki, osobno na każdego zgłoszonego kandydata na starostę.
 5. Osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów zostaje wybrana na starostę.
 6. Do przeliczania głosów podczas spotkania wyborczego wybiera się jedną osobę z danej sekcji/grupy.
 7. Spotkanie wyborcze może zostać zorganizowane „przed” lub „po” planowym wykładzie lub zajęciach w poszczególnych sekcjach/grupach.
 8. Spotkanie wyborcze może się odbyć jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków danej sekcji/grupy.

  § 4

 1. Ze spotkań wyborczych sporządza się protokoły.
 2. Protokół ze spotkania wyborczego sporządza i podpisuje protokolant wybrany spośród członków danej sekcji/grupy.
 3. Protokół powinien zawierać m.in.: datę, liczbę członków danej sekcji/grupy biorących udział
  w spotkaniu wyborczym, listę kandydatów na starostów, informację o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wynik głosowań, ewentualne wnioski, zapytania i propozycje.
 4. Wybrany starosta przekazuje protokół ze spotkania wyborczego Zarządowi Stowarzyszenia UTW.

  § 5

 1. Starosta pełni swoją funkcję do dnia zakończenia zajęć sekcji/grupy w danym roku akademickim albo do czasu wyboru nowego starosty.
 2. Odwołanie starosty następuje, w szczególności w przypadku:
 3. złożenia rezygnacji,
 4. wyboru nowego starosty,
 5. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania zadań członka samorządu słuchaczy,
 6. naruszenia postanowień Statutu.

  § 6                                      

Zadania Starosty:

 1. współpraca z Zarządem Stowarzyszenia UTW przy opracowywaniu oferty merytorycznej danej sekcji/grupy,
 2. reprezentacja sekcji/grupy wobec organów Stowarzyszenia UTW (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
 3. ustalanie zapotrzebowania członków sekcji/grupy w zakresie zainteresowań, wyjazdów edukacyjnych, wydarzeń rekreacyjnych,
 4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia UTW pomocy przy organizacji działalności statutowej Stowarzyszenia UTW (wykładów, wycieczek, szkoleń, kursów itp.)
 5. zapobieganie konfliktom pomiędzy członkami sekcji/grupy,
 6. sporządzanie listy obecności na każdych zajęciach w sekcji/grupie.

  § 7

 1. Regulamin niniejszy przyjęty został na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia UTW
  w dniu 5 listopada 2019 r.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu
 3. Regulamin niniejszy uchwalony jest na czas nieokreślony.
 4. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.
 5. Regulamin zostanie podany do wiadomości Słuchaczy UTW poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia UTW.

 

STATUT
STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
w SIERAKOWIE

Zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 5/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Sierakowie zwany w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” lub „UTW” posiada osobowość prawną i działa w formie stowarzyszenia, i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.Nr.20. poz. 104
z późniejszymi zmianami,
2. niniejszego Statutu.

§ 3

1. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jego granicami
w ramach statutowych uprawnień.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sieraków.
3. Czas trwania UTW nie jest ograniczony.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz angażować osoby na podstawie stosunków cywilnoprawnych.
Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani
w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać odznak, emblematów i pieczęci na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie ma prawo do wydawania legitymacji członkowskich, indeksów i zaświadczeń
o ukończonych seminariach, kursach.

§ 7

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń, o podobnym celu działania.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz na rzecz ogółu środowiska a szczególnie osób starszych.

§ 9

Sfera działań obejmuje zadania w zakresie:
1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. ekologii,
4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7. krajoznawstwa i wypoczynku,
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
10. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
11. promocji i organizacji wolontariatu,
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej.

§ 10

Celem UTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw polegających na:
1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych,
2. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
7. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
8. innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
9. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami,
10. upowszechnianiu profilaktyki uzależnień w szczególności działania przeciwko alkoholizmowi.

§ 11

Cele, o których mowa w § 10, UTW realizuje przez działalność nieodpłatną i odpłatną:
1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych,
2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku Gminy Sieraków, regionie, Polsce i na świecie,
3. rehabilitację zdrowotną,
4. naukę języków obcych,
5. aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
6. działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
7. wspieranie członków UTW w działalności społecznej,
8. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami UTW,
9. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z działalnością UTW,
10. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
11. prowadzenie działalności dobroczynnej,
12. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów UTW,
13. przez działalność naukową i oświatową, w której rolę doradczą pełni Rada Programowa powstała ze współpracy Zarządu UTW z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, delegowanymi przez uczelnie wyższe Poznania oraz z mieszkańcami Gminy Sieraków posiadającymi znaczne osiągnięcia zawodowe i zaangażowanymi społecznie. Rada przedstawia program edukacyjny, który Zarząd UTW przyjmuje do realizacji.

§ 12

1. Dochód z wszelkiej działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań statutowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, służącą zdobyciu dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
5. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej po ukończeniu 50 lat bez względu na wykształcenie, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW, uiści wpisowe oraz będzie opłacał składkę roczną. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, wyższej niż członka zwyczajnego, dobrowolnie ustalonej, bądź do świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 9 oraz przestrzegania statutu.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków na podstawie wniosku Zarządu.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. uczestniczenia w wykładach, seminariach, ćwiczeniach, zajęciach i wszelkich
imprezach organizowanych dla członków,
2. czynnego i biernego wyboru do organów stowarzyszenia,
3. zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności UTW,
4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW,
5. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej, klubowej zgodnie
z celami UTW i potrzebami członków,
6. korzystania z pomieszczeń UTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§ 18

Członek zwyczajny zobowiązany jest:
1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW,
2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów UTW,
3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską,
4. przestrzegać zasad współżycia społecznego w Stowarzyszeniu oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo:
1. korzystania z pomocy i urządzeń UTW po uzgodnieniu z Zarządem,
2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW,
3. członkom wspierającym i honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 20

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1. dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie,
2. skreślenie z listy z powodu nieopłacenia składki,
3. wskutek śmierci członka.

§ 21

Członkostwo wspierające wygasa przez:
1. zaprzestanie działalności wspierającej,
2. wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną,
3. utratę osobowości prawnej.

§ 22

1. Zarząd może wykluczyć i skreślić członka zwyczajnego:
a) w przypadku zalegania w uiszczaniu obowiązującej składki członkowskiej,
b) w przypadku niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre
imię UTW,
c) z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego.
2. Wykluczonemu przez Zarząd członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
ORGANA UTW

§ 23

1. Organami UTW są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów UTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna w terminie jednego miesiąca opracowuje
i przedstawia Zarządowi regulamin pracy.

§ 24

Najwyższym organem UTW jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

1. Zwyczajne Zebranie Członków UTW jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej jeden raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.
2. O porządku i terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i informację w programie zajęć, podając jego termin i miejsce obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków UTW.
4. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie
jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej
uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
5. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków,
co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków działalności UTW proponowanych przez Zarząd,
2. powoływanie organów doradczych i rad programowych proponowanych przez Zarząd których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,
3. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie preliminarza budżetu,
4. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną
i innych wniesionych pod obrady,
5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
7. uchwalanie wysokości składek rocznych dla wszystkich członków i zasad zwalniania członków z obowiązku ich uiszczania,
8. uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków,
9. uchwalanie zmian w Statucie i regulaminie wyborów organów statutowych UTW,
10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania UTW,
11. zatwierdzenie dokooptowanych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
12. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu.

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1. z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie UTW,
2. z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz do rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 głosów przy obecności kwalifikowanej 50% +1 uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na WZCz. Drugi termin zebrania odbędzie się, co najmniej 15 minut po stwierdzeniu niespełnienia warunku dotyczącego wymaganej obecności uprawnionych do głosowania.
4. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad
i sekretarz.

§ 28

1. Zarząd UTW wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 8 członków. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka ( członków) Zarządu UTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na zwolnione miejsce.
4. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
5. Do reprezentowania UTW, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów
i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, albo wiceprezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, UTW reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
7. Walne Zebranie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/ pełnomocników do reprezentowania UTW w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
8. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między UTW a członkiem Zarządu oraz
w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
9. Zarząd uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników Zarządu,
Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu UTW należy:

1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
w celu przedłożenia na WZCz,
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
4. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności UTW,
5. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów, nadzorowanie ich działalności oraz proponowanie składu organów doradczych i rad programowych,
6. powoływanie biura UTW i ustalanie zakresu jego działalności,
7. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających UTW oraz
o wygaśnięciu członkostwa,
8. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
9. zarządzanie majątkiem UTW i dysponowanie funduszami UTW,
10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTW.

§ 30

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
liczby członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je Prezes i Sekretarz Zarządu.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych organów UTW.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na zwolnione miejsce.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola, co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami,
2. przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. przeprowadzenie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków.

§ 33

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA UTW W SIERAKOWIE

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) wpisowe i składki członkowskie, dochody z prowadzenia z odpłatnej działalności statutowej,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
zbiórki publiczne, aukcje,
c) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
f) dochody z ewentualnej działalności gospodarczej.
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki finansowe, poza niewielkimi kwotami przeznaczonymi na cele bieżące, przechowywane są na koncie Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne.
6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 Euro – również w drodze więcej niż jednej operacji.
7. Za prawidłowe gospodarowanie majątkiem odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 35

1. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składkę członkowską w dniu złożenia deklaracji przystąpienia do UTW.
2. Aktualni członkowie UTW zobowiązani są wpłacić składkę członkowską do 15 listopada za pierwszy semestr i do końca styczna za drugi semestr każdego roku akademickiego
3. Opłaty na działalność sekcji winny być wpłacane na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.
4. Inne opłaty związane z działalnością programową winny być wpłacane w wysokości i w terminie uchwalonym przez Zarząd.
5. Niewykorzystane środki wpłacane, jako opłaty na sekcje i inne działalności statutowe odpłatne przechodzą z końcem roku akademickiego na cele statutowe UTW.
§ 36
UTW może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach służącą zdobyciu dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37

1. Uchwałę w sprawie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały WZCz.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZCz określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków UTW
z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków …………………………………….
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków …………………………….