Natura na pokolenia

Został ogłoszony konkurs fotograficzno-plastyczny pod nazwą „Obrazy Natury”.  Konkurs ma 3 kategorie wiekowe: dla dzieci, młodzieży i seniorów .
Szczegóły na stronie http://naturanapokolenia.pl/konkurs/

Plan pracy
„Natura na pokolenia”
– międzypokoleniowy program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych

Cel projektu: stworzyć grupę Ambasadorów w lokalnej społeczności, którzy świadomi są bogactwa przyrody  i konieczności tworzenia obszarów chronionych

Lp. Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Seminarium inauguracyjne
w Warszawie (Dwór Klembów)
09 – 10.10.2018 „5” inicjatywna
w składzie:
H. Echaust,
A. Echaust,
Z. Franaszczyk,
J. Kusik, K. Zachciał
2. Spotkanie z dyrektorem oraz nauczycielami przyrody i biologii Szkoły Podstawowej – podjęcie decyzji o współpracy międzypokoleniowej 07.11.2018 „5”
3. Spotkanie z Pawłem Mizerą,
st. specjalistą SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody
i edukacji leśnej – ustalenie planu współpracy z Nadleśnictwem Sieraków
07.01.2019 „5”
4. Spotkanie z dyrektorem
i nauczycielami biologii Zespołu Szkół – podjęcie decyzji o współpracy międzypokoleniowej
04.02.2019 H. Echaust
J. Kusik, K. Zachciał
5. Spotkanie z dyrektorem oraz nauczycielami przyrody i biologii Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół – ustalenie planu wspólnych działań 05.02.2019 „5”
6. Wykład Anny Piotrowskiej na temat: „Formy ochrony przyrody w Polsce” (biorą udział słuchacze UTW i młodzież SP oraz ZS) 20.02.2019 „5”
7. Wyprawa międzypokoleniowa do Buczyny Lutomskiej 20.03.2019,
godz. 10:00
„5”, nauczyciele SP i ZS, Paweł Mizera
8. Międzypokoleniowe sadzenie lasu 03/04.2019 „5”, nauczyciele SP i ZS, Paweł Mizera
9. Promocja projektu, stoisko podczas X WSSI Sieraków 2019 08.06.2019 „5”
10. Międzypokoleniowe warsztaty problemowe 13.06.2019 „5”, nauczyciele SP i ZS,
Anna Piotrowska
11. Wyprawa międzypokoleniowa
do Bobrowni
10.2019 „5”, nauczyciele SP i ZS, Paweł Mizera
12. Międzypokoleniowe wycieczki terenowe 2019/2020 „5”
13. Konkurs fotograficzny Wrzesień – listopad 2019 „5” + SP, ZS
14. Questy!!!!! Kwiecień 2020 „5” + SP, ZS

 

 

 

15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa o współpracy z Fundacją Ziemia i Ludzie. Umowa określa warunki współpracy Fundacji i Beneficjenta – Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie, w ramach projektu „Natura na pokolenia” – międzypokoleniowy program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych
w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Współpraca dotyczy następujących działań projektu:

  • 1- Dwudniowe seminarium rozpoczynające projekt, zorganizowane w pobliżu Warszawy (Dwór Klembów), dla 5 przedstawicieli Beneficjenta,
  • 2 – Międzypokoleniowy wykład organizowany na UTW. Wykład ma charakter audytoryjny, trwa od godziny do 2 godzin, dla co najmniej 50 odbiorców.
  • 3 – Międzypokoleniowe warsztaty problemowe trwające ok. 4 godziny, dla 25 uczestników.
  • 4 – Międzypokoleniowe warsztaty terenowe trwające ok. 8 godzin, w formie wycieczki autokarowej, dla 40 uczestników.
  • 9 – Konkurs wiedzy o formach ochrony przyrody ( „konkurs QUIZ”), przeprowadzony na UTW, dla co najmniej 50 uczestników,
  • 10 – Konkurs fotograficzno-plastyczny ( „konkurs FOTO”), przeprowadzony w całej Polsce, dla co najmniej 10 uczestników z UTW.

Czas trwania umowy: od dnia 1.09.2018 do dnia 30.04.2020.

Założenia projektu:
Od stanu świadomości ekologicznej, postaw wobec środowiska naturalnego i form ochrony przyrody oraz od wiedzy społeczeństwa na temat walorów środowiska zależy funkcjonowanie obszarów przyrodniczo cennych. Obojętne postawy wobec przyrody, często świadczące
o niskim poziomie świadomości ekologicznej, są przyczyną negatywnego stosunku miejscowej ludności do obszarów chronionych. Stąd konieczność realizacji projektów edukacji ekologicznej skierowanych do społeczności lokalnych obszarów chronionych.
W ramach 10 kompleksów takich obszarów zostało przygotowanych szereg działań edukacyjnych pod wspólnym hasłem „Natura na pokolenia”. Hasło to odzwierciedla zarówno cel projektu, jakim jest ochroną obszarów cennych przyrodniczo i bogactwa bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń. Jest to też nawiązanie do głównych grup docelowych: seniorów oraz dzieci i młodzieży.
Podstawą działań edukacyjnych projektu ma być uzmysłowienie osobistych korzyści
z ochrony przyrody, zmiana negatywnych postaw ekologicznych oraz negatywnego postrzegania obszarów chronionych. Głównym założeniem projektu jest międzypokoleniowość oraz partnerstwo z jego uczestnikami, podejście praktyczne
i interaktywne, a nie bierny odbiór wiedzy. Stąd odpowiadająca potrzebom informacyjnym odbiorców logika projektu, kierująca od ogółu do szczegółu.

Zakres merytoryczny projektu:

• Poszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania
zasobów  przyrody – to współczesne „być albo nie być”. Konieczność zmian stosunku ludzi
do środowiska przyrodniczego – kształtowanie podejścia emocjonalnego i estetycznego –
po Ziemi musimy chodzić „lekko.”
• Zmiana podejścia do ochrony przyrody: motywy i pierwsze formy ochrony przyrody
i ich ewolucja. Współczesna ochrona różnorodności biologicznej. Rola zachowania walorów
przyrody i bogactwa gatunków i krajobrazów w życiu człowieka teraz i w przyszłości.
Wartości świadczeń przyrody – korzyści – dla człowieka/społeczeństwa.
• Istota „działań osobistych” – aspekt lokalny – motywowanie do poznania i docenienia   najważniejszych wartości lokalnej przyrody.
Samodzielna obserwacja i ciekawość poznawcza ukierunkowana na wartości lokalnego
środowiska przyrodniczego. Potrzeba planowania działań długodystansowych na rzecz
ochrony wartości lokalnej przyrody.

Zaprosiliśmy do współpracy nauczycieli oraz młodzież Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół
w Sierakowie. Przystępując do realizacji Projektu jesteśmy przekonani, że w naszej lokalnej społeczności powstanie międzypokoleniowa grupa Ambasadorów, którzy są świadomi bogactwa przyrody i konieczności tworzenia obszarów chronionych.