Miesięczne archiwum: maj 2019

Wędrujemy…

Akademicki sezon turystyczny dobiega końca. Grupa turystyczna spotykała się w każdy poniedziałek i pod kierunkiem kol. Jana Kusika przemierzała szlaki Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Cieszyliśmy się aktywnością pozbawioną rywalizacji, służącą uspokojeniu
i aktywnemu odpoczynkowi. Spacery z kijkami były okazją do oderwania się na chwilę od codzienności i różnego rodzaju problemów, negatywnych myśli. Aktywność grupowa sprzyjała integracji. Przed nami wakacje, ale to nie koniec aktywności fizycznej. Każdy z nas zobowiązał się do codziennej marszruty na dystansie 10000 kroków. Ponadto w ramach zadania UTW „Senior wypoczywa aktywnie” planujemy różne zespołowe formy aktywności.

Wypowiadać się w ważnych sprawach…

Podobnie, jak w latach poprzednich grupa teatralna „Nowa Pasja” uczestniczyła
w Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanych przez UTW w Międzychodzie. Podczas XII Spotkań grupa wystawiła fragmenty „Balu w operze” Juliana Tuwima w interpretacji pani Małgorzaty Jaskuły i aranżacji pani Mirosławy Lech. Spektakl został bardzo pozytywnie przyjęty przez widownię, wśród której miło było zauważyć licznie przybyłych słuchaczy naszego Uniwersytetu oraz zdobył uznanie jury w postaci I miejsca
w kategorii teatralno- kabaretowej.

 

Chleba naszego powszedniego…

Dzisiaj ubolewamy nad losem głodujących dzieci w Afryce, ale nie dostrzegamy niczego złego
w fakcie, że resztki chleba lądują w koszu na śmieci. Bywa, że ludzie nie szanują chleba nawet wówczas, gdy nie powodzi im się najlepiej. Chleb dla wielu ludzi nie przedstawia należytej wartości, podobnie jak dla wielu należytą wartością nie jest praca. Stąd nasz Uniwersytet po zakwalifikowaniu się do VI edycji projektu „UTW dla społeczności” podjął się realizacji tematu
pt.: „Chleba naszego powszedniego, czyli od ziarenka do bochenka”. Zadania określone
w projekcie realizujemy przy wsparciu i pomocy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerami projektu są sierakowskie szkoły: Podstawowa i Zespół Szkół (Technikum Żywienia). Chcemy wpajać młodszemu pokoleniu przekonanie, że chleb jest znakiem człowieczego trudu a szacunek do chleba to również szacunek do ciężkiej, codziennej pracy i do naszego dziedzictwa kulturowego.  W realizacji postawionych celów wykorzystujemy potencjał młodych. Chcemy sprawić, by młodzi byli przekonani, że mogą mieć duży wpływ na to, co dzieje się  w bliższym i dalszym otoczeniu.
W grupie wolontariatu pracuje 12 słuchaczy UTW, 3 osoby spoza UTW – nauczycielki
z partnerskich szkół oraz 3 wolontariuszki z II klasy Technikum Żywienia. 22 maja odbyło się spotkanie wolontariuszy z uczniami klasy IV f Szkoły Podstawowej. W zespołach wspólnie rozwiązywaliśmy różne zadania związane z chlebem. Wprowadzeniem do tematu, była historia kromki chleba opowiedziana przez wolontariuszkę, byłą nauczycielkę, panią Elżbietę Sroka. Obecni ze wzruszeniem słuchali opowieści i oglądali kromki chleba, które przed 64. laty otrzymała od swoich rodziców, opuszczając dom rodzinny i rozpoczynając samodzielne życie. Wszystkim wybornie smakowały kromki różnego rodzaju chleba przygotowanego przez wolontariuszki z Zespołu Szkół. Młodzi uczestnicy projektu poznali, ile trudu i znoju potrzeba,
by powstał chleb – podstawa naszego codziennego pożywienia.

Sportowe Święto Wielkopolskich Seniorów

Podróże bliskie naturze…

W wirtualną podróż w Góry Stołowe zabrał słuchaczy dr inż. Sebastian Bielak Z pomocą prezentacji multimedialnej oraz filmu szczegółowo opisał przyrodę Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Rezerwatu Przyrodniczego „Skały Adrszpasko-Cieplickie” (flora, fauna
i ekosystemy). Zaprezentował krajobrazy polskiej i czeskiej części środkowych Sudetów, infrastrukturę ułatwiającą turystom zwiedzanie parku i rezerwatu, kuchnię czeską i polską typową dla Dolnego Śląska, dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności, architekturę sakralną oraz atrakcje turystyczne całego regionu.

Anima sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch…

W VII Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2019, zainicjowanym przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, nie zabrakło słuchaczy naszego Uniwersytetu. Maszerując przez nadwarciańskie łąki, obrzeża i dukty leśne udaliśmy się do miejsca, gdzie w 2016 roku posadziliśmy 2500 sadzonek sosny. Towarzyszyła nam wyjątkowa atmosfera, poczucie wspólnoty, a nade wszystko ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu niepowtarzalnie pięknej przyrody.

Zajęcia wyjazdowe do Ośrodka Badawczego IŚRiL PAN w Turwi…

W czasie wykładu pt. „Ptaki naszych pól i zadrzewień” prof. dr hab. Krzysztof Kujawa dowodził, że ptaki są użytecznymi bioindykatorami zmian w środowisku. Awifauna współczesnych pól uprawnych jest uboga a zagrożenie to: mechanizacja, ujednolicenie, pestycydy, nowe odmiany roślin. Pan profesor podkreślił, że czas zmienić model gospodarki rolnej; obecna stanowi zagrożenie dla nie samej oraz dla dobrobytu ludzi. Dużą rolę w zwiększeniu liczebności ptaków pól odgrywają zadrzewienia śródpolne. Prekursorem zadrzewień śródpolnych w okolicach Turwi był generał Dezydery Chłapowski. Pan dr Zdzisław Bernacki pokazując w terenie różne rodzaje zadrzewień wykazał, że stanowią one wielofunkcyjny element krajobrazu rolniczego. Odwiedziliśmy również nekropolię Chłapowskich w Rąbiniu. Podczas zajęć, które odbyły się
w pałacu barokowym rodziny Chłapowskich oraz w terenie towarzyszyli nam: Rektor Honorowy UTW prof. dr hab. Janusz Jankowiak oraz prof. dr. hab. Andrzej Kędziora. Zorganizowane zajęcia stanowiły zwieńczenie realizowanej w tym roku akademickim tematyki wykładów audytoryjnych.

Mieć poczucie wartości przyrodniczych…

W kolejnej, poniedziałkowej wyprawie turystycznej odkrywaliśmy świat przyrody Sierakowskiego Parku Krajobrazowego w  Słonecznej Dolince. Tutaj, na nowo powstałej ścieżce Park Edukacji Przyrodniczej „Słoneczko”, spotkaliśmy się z bogactwem form i treści edukacji przyrodniczo-leśnej. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju edukacja jest bardzo ciekawą i niezwykłą profilaktyką w ochronie przyrody. Gratulujemy inicjatorom i realizatorom gminnego projektu edukacyjnego „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w gminie Sieraków – Park Edukacji Przyrodniczej Słoneczko”!!!